Vårdprogram

Sedan många år och på uppdrag av ett flertal landsting, genomför Vidarkliniken rehabilitering av patienter med cancer, utmattningssyndrom och besläktade stressrelaterade sjukdomar samt fibromyalgi och annan kronisk smärta. Vården ska ha en antroposofisk inriktning. Detta innebär att skolmedicinska metoder integreras med kompletterande specifikt antroposofiska behandlingsmetoder. Den antroposofiska vårdfilosofin innebär en tydlig inriktning mot individen. Sjukdom ses inte bara som en funktionsnedsättning utan som en kris med somatiska, själsliga, andliga och sociala dimensioner. Patientens engagemang i rehabiliteringsprocessen möter personalens engagemang på alla plan. En verklig läkning förutsätter en multiprofessionell insats där läkningen främjas och leder även till inre utveckling och nya värderingar och syn på sin tillvaro.

Enligt vår erfarenhet är den individuellt anpassade behandlingsplanen den mest effektiva. Samtidigt har teamen bestående av legitimerad läkare, legitimerad sjuksköterska och terapeut arbetat fram några karaktäristiska steg i rehabiliteringen som tas i samråd med patienten. Dessa steg är tydligast i rehabiliteringen av stressrelaterade sjukdomar och vid fibromyalgi/kronisk smärta.

Vård/rehabilitering i fyra steg

Vården har i grunden fyra komponenter som tidsmässigt delvis överlappar varandra:

Steg 1

I ett första steg behövs omsorg och bekräftelse tillsammans med energiska medicinska insatser för att återställa kroppens återhämtningsförmåga. Patienten behöver känna sig sedd och tagen på allvar.

Mål:

 • Avslappning, bryta negativa mönster och skapa nya positiva.
 • Återskapa dygnsrytmen och förbättra sömnen.
 • Förbättra återhämtningsförmågan.
 • Bekräfta och bejaka identitetskris som möjlighet till en positiv förändring.

Steg 2

Ett andra steg utgörs av skapande aktiviteter som uteslutande riktar sig till patienten som människa. Patienten behöver stöd till självinsikt, att acceptera begränsningar och utveckla resurser och finna egna värderingar utöver rollfunktioner.

Mål:

 • Bearbetning av självbilden, prestationsbeteende. ”Vara i” en identitetskris, upptäcka nya möjligheter.
 • Aktivering utanför rollfunktioner.
 • Verktyg att ändra negativa och uppnå hälsosamma livsvanor både kroppsligt och själsligt.
 • Stärka självförtroendet.

Steg 3

Ett tredje steg innebär att ”våga leva” utifrån egna förutsättningar så att patienten kan börja hantera krav och samtidigt tillgodose egna behov. Det innebär att kunna ta ansvar för resurser och begränsningar i den egna livssituationen.

Mål:

 • Kunna bedöma sin egen kapacitet, balans mellan vila och aktivitet.
 • Ha tydligare egna värderingar och en bättre självkänsla.
 • Kunna hantera sin sociala situation, kommunicera sina behov.
 • Kunna påbörja arbetsrehabilitering.

Steg 4

Arbetsrehabilitering med förmåga att sätta egna mål och ta eget ansvar med hänsyn till egna resurser och värderingar.

Mål:

 • Att återfå arbetsförmågan.
 • Att kunna leva i kontakt med sig själv.