Individuellt bemötande och det goda människomötet är utgångspunkt för vården på Vidarkliniken


Vår ambition är att du som patient på Vidarkliniken ska känna dig väl omhändertagen, bekräftad som individ samt delaktig i vård och behandling. Vi ser dialogen med patienten som grundläggande för att uppnå det övergripande målet - ett förbättrat hälsotillstånd.

Patientsäkerhet

På Vidarkliniken arbetar vi systematiskt med uppföljning av patienternas tillfredsställelse och skattning av förbättrat hälsotillstånd, patienters lämnade synpunkter samt avvikelserapportering. Det görs regelbundet sammanställningar och uppföljning av dessa för att uppnå förbättringar och förebygga vårdskador. Vi följer lagar och författningar som reglerar patientsäkerhet och hantering av avvikelser. Om allvarlig vårdskada uppstår så rapporterar vi ärendet till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Om en avvikelse bedöms som allvarlig/Lex Maria genomförs händelseanalys för att dra lärdom och samla erfarenhet som kan förebygga att liknande händelser upprepas.

Etik

En grundpelare i den antroposofiska värdegrunden är det goda människomötet. Därför är betoningen på allas lika värde och ett respektfullt bemötande en självklarhet på Vidarkliniken.

Om du har synpunkter på vården

Vi tar tacksamt emot synpunkter på vården från patienter och anhöriga för att kunna ta tillvara förbättringsförslag från er som vården är till för. Fyll i foldern Patientsynpunkter Vidarkliniken alternativt Patientsynpunkter Vidar Vårdcentral som finns vid Vidarklinikens reception, på vårdavdelningarna och Vidar Vårdcentral samt på mottagningarna i Stockholm och Norrköping. I anslutning till dessa foldrar finns även informationsfoldrar från Patientnämnden. Du kan också skicka dina synpunkter via e-post till kvalitetvidarkliniken.se eller per post till Kvalitet, Vidarkliniken, 153 91 Järna.

Kvalitetsredovisning

Vidarkliniken följer upp och utvärderar regelbundet vårdens kvalitet med hjälp av enkäter och frågeformulär. Patienters upplevda hälsotillstånd utvärderas med hjälp av hälsoenkät EQ-5D och resultatet redovisas i en
EQ-5D-rapport varje år. Patienttillfredsställelse följs upp med frågeformulär som redovisas årligen i Utvärdering av patienters tillfredsställelse med vården på Vidarkliniken. I samband med större förändringar av verksamheten finns beredskap för genomförande av riskanalys.
För mer information se även Vidarklinikens patientsäkerhetsberättelse.