Antroposofisk medicin

Antroposofisk medicin har praktiserats av legitimerade läkare, legitimerade sjuksköterskor och terapeuter under ca 90 år i stora delar av världen. Den bedrivs såväl på sjukhus som i öppenvård. I Sverige är Vidarkliniken mest känd men det finns också antroposofisk medicin i öppenvård, på läkepedagogiska institut och inom skolhälsovården.

Inom den antroposofiska medicinen integreras det naturvetenskapliga synsättet med kunskaper om hur sjukdom också har samband med personliga aspekter som existensiella och sociala perspektiv. En naturlig fråga är t ex varför man drabbas av sjukdomen och hur man skall hantera den.

Antroposofisk medicin erbjuder metoder och kunskaper att fördjupa insikter om dessa samband och bejakar därmed en andlig dimension i människans liv. Denna integration av själsliv och kroppsliv är en kärnfråga för den antroposofiska medicinen och grunden för en individuell behandlingsstrategi. Behandlingsmålen blir då också mer ambitiösa: de omfattar inte bara den aktuella biologiska delen av sjukdomen utan även dess uppkomst i hela människan. Målet för behandlingen är inte bara frånvaro av sjukdom utan upplevd hälsa. 

Sjukdomssynen blir mer dynamisk

Detta synsätt stärker också patientens ställning och ansvar. Patientens egen berättelse och förståelse blir en viktig del i läkarens syn på sjukdomen. Behandlingskoncept utvecklas alltid i samråd med patienten. Patienten förväntas aktivt delta i behandlingen och läkeprocessen vilket ofta upplevs som ett positivt steg i den personliga utvecklingen. 

Läkning och läkemedel 

Livet utspelar sig i rörelse i rum och tid. Ständigt uppstår sjukdomstendenser som i regel övervinns. Det vi kallar för hälsa är resultatet av ständigt rubbade och återvunna balanser i kropp och själ. En lättare sjukdom kan innebära att balansen rubbas, men organismens egna resurser återställer den inom en viss tid. Vi kallar det för självläkning. Vid svårare sjukdomar finns också denna självläkningstendens, men nu räcker den inte till. Det behövs ”medicin”. En medicin kan ha olika ambitioner, t ex att döda bakterier, undertrycka en inflammation, ta bort smärta osv.

En annan ambition är att noga förstå var självläkningen brister och försöka stödja den. Konventionella läkemedel kan åstadkomma mycket, men deras effekt beror alltid på att man påtvingar organismen en förändring i sin fysiologi.

En komplettering är läkemedel som försöker stödja organismens egna ansträngningar till läkning. Deras effekt är alltså den stärkta självläkningen. Det är med detta syfte de kompletterande antroposofiska läkemedlen har utvecklats. Man tar till vara på en del kunskaper inom den traditionella medicinen, men i allt väsentligt bygger utvecklingen och användningen av antroposofiska läkemedel på en ny, integrerad syn på den komplexa självläkningsförmågan.

Läkemedlen består av komplexa substanser ur mineral- och växtriket och från vissa djur. Substanserna bereds i speciella farmakologiska förfaranden och håller högsta kvalitet. Det är i det levandes rike man kan finna en möjlighet att stimulera den uttröttade mänskliga självläkningsförmågan. Läkemedlen förskrivs av läkare tillsammans med nödvändiga konventionella mediciner och utgör då ett komplement. Läkaren tar ansvar för hela medicineringen.

Stödjande behandlingar för läkning

För att stödja patientens egna ansträngningar i en inre läkningsprocess erbjuds i regel både passiva och aktiva behandlingar, där läkaren arbetar tillsammans med flera professioner: massör, badterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast, läkeeurytmist, konstterapeut m fl. Det är nödvändigt om man ser sjukdomen i den komplexiteten som den faktiskt innebär i en människas liv. Men det är också nödvändigt för att uppnå en djupare läkning.

Antroposofiska läkare, sjuksköterskor och terapeuter

Antroposofisk medicin utövas av legitimerade läkare, vanligen med specialistkompetens, legitimerade sjuksköterskor, legitimerade sjukgymnaster m fl. För att utöva den kompletterande antroposofiska vården krävs en vidareutbildning enligt internationellt godkända riktlinjer med certifikat. Teamet kompletteras med fysioterapeuter och konstterapeuter. Även dessa har en internationellt godkänd utbildning med certifikat. Alla utbildningar är kvalitetssäkrade. Samarbetet mellan läkare och terapeuter sker i ett ordinationsförfarande där läkaren behåller behandlingsansvaret. Alla behandlingar dokumenteras och teamet har regelbundna möten med läkaren. På så sätt kan patienten känna sig trygg och uppleva att behandlingen är samordnad.

Individanpassad behandling

Den moderna människan vill inte längre vara en passiv mottagare av en standardiserad behandling. Man önskar en individanpassad behandling. Dialog med läkaren och möjlighet till egna val. Detta visar sig bl a i en globalt tilltagande trend att söka ”alternativa behandlingar”. Kanske är synsättet i den konventionella medicinen för smalt? Den antroposofiska medicinen önskar bidra med vidgade perspektiv med en förankring i den konventionella medicinen. Pluralism innebär inte bara tillgång till en mängd olika behandlingsmöjligheter utan också en öppning mot en mer omfattande förståelse av människan i hälsa och sjukdom inom den kliniska medicinen och inom forskningen.

*Integrativ medicin syftar till att främja hälsa och motverka sjukdom genom utveckling och integration av evidensbaserad kunskap från olika discipliner och traditioner för att komplettera den etablerade medicinen.