Individuellt behandlingsprogram

Rehabilitering av patienter inom diagnosgruppen utmattningssyndrom, fibromyalgi och kroniskt smärtsyndrom.

Erfarenheten visar att gängse behandlingsprogram inte passar alla patienter med ovannämnda diagnoser. Problematiken försvåras ofta även av psykosociala faktorer. Vidarkliniken vill erbjuda ett individuellt tillvägagångssätt anpassat till patientens behov vilket medför en stor flexibilitet i uppläggningen av behandlingsplanen. Vidarkliniken erbjuder slutenvård med individuella vårdtider (2 - 3 veckor) samt dagrehabilitering.

Vårdinnehåll

Inom den antroposofiska medicinen kan kroppsliga och psykiska symtom ses som en helhet. Rehabiliteringsprogrammet omfattar därför båda dessa aspekter. I samband med inskrivningen upprättas en individuell behandlingsplan och behandlingens målsättning formuleras i samråd med patienten. Den allmänna målsättningen är att förbättra det fysiska och psykiska hälsotillståndet, att höja livskvaliteten genom att finna möjligheter att hantera kvarstående besvär och därmed hjälpa patienten att hitta och utnyttja sina egna resurser. För att uppnå detta använder vi:

Vid utskrivningen sker en uppföljning av behandlingsmålen tillsammans med patienten, dessutom formuleras behov och möjligheter för den fortsatta rehabiliteringen. Funktionsprövning görs ej. Hela vårdförloppet dokumenteras.

Kompetens

Vårdteamet utgörs av legitimerad läkare med erfarenhet av antroposofisk medicin och särskilda kunskaper inom nämnda diagnosgrupper, legitimerad sjuksköterska med kompetens att utföra vissa utvärtes behandlingar, massör, badterapeut, konstterapeuter och legitimerad sjukgymnast.

Samverkan

Vidarkliniken ser sin rehabilitering som ett led i en övergripande rehabiliteringsplan i de fall patienterna är långtidssjukskrivna.