Cancerrehabilitering

Rehabilitering syftar till att förebygga och reducera de kroppsliga, psykiska, sociala och existentiella följderna av sjukdom och behandling. Rehabiliteringsåtgärderna ska ha tydliga mål och utfall och ge patienten stöd och inspiration till ett så bra liv som möjligt.

Vårdfilosofin på Vidarkliniken är integrativ och utgår från den antroposofiska medicinen, den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ vård i Europa. Integrativ betyder att de skolmedicinska komponenterna som ingår i specialiserad onkologisk rehabilitering erbjuds fullt ut och därutöver terapier som utifrån en bredare syn på sjukdom och hälsa syftar till att ytterligare stärka friskfaktorerna hos patienten. Det sker i form av individuell omvårdnad och hjälp till egenvård på flera nivåer. Konstnärliga terapier erbjuds som en särskilt form av stöd till en gestaltning av de upplevelser som sjukdom och den inre resan till hälsa innebär. Vårdfilosofin präglas av närhet, beröring, samtal och patientinflytande som grundläggande faktorer. Patienterna blir omhändertagna, men förväntas också aktivt arbeta för sitt tillfrisknande.

På Vidarkliniken har vi mycket stor erfarenhet av rehabilitering, eftersom vi i över 30 år har tagit emot patienter med cancer i olika stadier. Vården bygger på dialogen med patienten. I samtalet med läkaren är patientens berättelse om, förståelsen för och upplevelsen av sjukdomen, en viktig del i att skapa en bild av det omfattande tillståndet som sjukdomen innebär. Utifrån den bilden skapas i samråd med patienten en individuell behandlingsplan med tydliga målsättningar. Under vistelsen följer det team, som skapas runt patienten, hur terapierna stödjer patienten i hans eller hennes process och vid utskrivningen sker en utvärdering över hur mål har uppnåtts eller förändrats, samt vad patienten får med sig hem som verktyg för att fortsatt stärka sin hälsa. 

Teamet och Kompetens 

 • Legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin med inriktning på cancerrehabilitering
 • Legitimerad läkare, specialist i psykiatri kan konsulteras vid behov
 • Legitimerad psykolog med lång erfarenhet av cancerrehabilitering inom specialiserad onkologisk rehabilitering/respektive intensiv cancerrehabilitering.
 • Legitimerade sjuksköterskor med kompetens även i antroposofisk omvårdnad (bl.a. rytmiska insmörjningar, omslag)
 • Undersköterskor
 • Legitimerad sjukgymnast med lång erfarenhet av cancerpatienter
 • Lymfterapeut som också är legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet av vård med en antroposofisk inriktning
 • Legitimerad dietist
 • Legitimerad läkeeurytmist
 • Legitimerad konstterapeut

 • Socionom 


Forskning  

Vidarkliniken är framförallt känd för sin omvårdnad och sitt goda bemötande. En hel rad av forskningsprojekt belyser upplevelsen av vården för både patienter och vårdpersonalen. Vårdfilosofin innebär att man inkluderar det existentiella eller andliga i varje person i förståelsen av hälsa och sjukdom(1+2). Med det menas det menings- och sammanhangskapande självet i den egna livsvärlden(3). Allt fler forskningsstudier världen över belyser betydelsen av inte bara att ha en sjukdom, utan betydelsen av den individuella upplevelsen av den samt relationen till vården och livet för läkning och hälsa.

Det finns också forskning kring resultat av rehabiliteringen vid Vidarkliniken(4). Internationellt ligger fokus på forskningen kring värdet av en kompletterande mistelbehandling för patienter med cancer. Den har visat evidens när det gäller symptomlindring av patienter i senare stadier av sin cancersjukdom och mistelpreparat i form av Iscador och Helixor är därför registrerade naturläkemedel även i Sverige. Preparaten används i stor utsträckning även i tidigare stadier av cancersjukdomar. Även där visar hundratals studier hittills i en positiv riktning framförallt när det gäller förbättrad  livskvalitet(5+6).

Referenser

1.     Arman M et al ( 2013): Caregiving for existential wellbeing: existential literacy. A clinical study in an anthroposophic healthcare context, International Practice Development Journal 3 (1) [6].

2.     Gunver S. Kienle et al (2016): Individualized Integrative Cancer Care in Anthroposophic Medicine: A Qualitative Study of the Concepts and Procedures of Expert Doctors. Integrative Cancer Therapies, Vol. 15(4) 478–494

3.     Dahlberg, K & Todres, L (2009): Lifeworld-led healthcare is more than patient-led care: an existential view on well being. Medical health care philosophy. Vol 12(3):265-7

4.     Carlsson, M et al (2004): Evaluation of Quality of Life/Life Satisfaction in women with breast cancer in complementary and conventional care. Acta Oncologica, vol. 43, no. 1: 27-34.

5.     Gunver S Kienle et al (2003): Mistletoe in cancer - a systematic review on controlled clinical trials. Eur J Med Res. 27;8(3):109-19.

6.     Kienle GS (2009): Viscum album L. extracts in breast and gynaecological cancers: a systematic review of clinical and preclinical research, J Exp Clin Cancer Res 2009; 28:79. 


Vad är en integrativ vårdfilosofi?

Att förstå hälsa

Den tyske filosofen Hans Georg Gadamer (1) beskriver hälsa som ett ”omfattande tillstånd” och som ett tillstånd av harmoni med sitt eget själv. Hälsa är därmed mer än frånvaro av sjukdom. Inom den antroposofiska vårdfilosofin ses sjukdom som en obalans. Eftersom hälsa är ett omfattande tillstånd, så är också sjukdom det och kan inte reduceras till enbart biologiska komponenter(2). Hälsa är ett välbefinnande som inkluderar livslust, företagsamhet, kreativitet, engagemang och förmågan att glömma sig själv. Ohälsa är i grunden ett tillstånd av disharmoni även med det egna självet. Därför ses läkning som en process som berör också självet och har den individuellt upplevda hälsan som mål. Svårare sjukdom leder ofta även till personliga kriser, läkning i sin tur leder till personlig utveckling som öppnar för ny inspiration. Allt fler forskningsstudier visar hur tillfrisknandet påverkas av patientens livsvärld, dvs. upplevelsen av sin sjukdom, sitt liv och relationen till vården.

Vårdens uppgift är att inte bara fokusera på att få bort sjukdom, utan att stärka friskfaktorer hos patienten. På Vidarkliniken bygger vården på dialogen med patienten eftersom den individuella upplevelsen och förståelsen av sjukdomen är en viktig del i att skapa en bild av det omfattande tillståndet som sjukdomen innebär av en förlorad harmoni. För att uppnå hälsa såsom ett tillstånd av närvaro och aktivitet i det egna självet krävs till en början ofta ett öppet lyssnande och bekräftelse från vården. När patienten känner sig ”sedd” skapas bättre förutsättningar för patientens eget engagemang och ansvarstagande. Behandlingsplanen innehåller såväl konventionella behandlingar som typiska inslag i den antroposofiska läkekonsten såsom beröring, rörelse, konstnärliga uttryck och samtal. Därtill används även vanligt förekommande behandlingsformer som integrerats i Vidarklinikens koncept, som kognitiv beteendeterapi och mindfullness. Målet för rehabiliteringen är att läka genom att återskapa en harmoni av självet med kropp, själ och den egna livsvärlden.


Kroppens helhet och beröringens betydelse

Kroppen kan inte enbart ses från ett biologiskt perspektiv, den är också: den är ett Du, den är ”levd”(3). Kroppen och upplevelsen av den hör ihop. Här finns mycket kunskap och erfarenhet i den antroposofiska läkekonsten som studerat sambandet av kroppsliga och själsliga uttryck i hälsa och sjukdom (4). Kroppen som levd har även betydelse för förståelsen av sjukdomssymptom och för olika stadier av en och samma sjukdom: patientens upplevelse och behov är lika viktiga som biologiska fynd och båda ändras i olika faser av sjukdomen.  

När man berör kroppen, så är man nära en person. Därför är beröring en form av kommunikation med en människa. På Vidarkliniken utförs dagligen s.k. rytmiska insmörjningar enligt Wegman/Hauschka(5) av omvårdnadspersonal. Man använder mest olika eteriska oljor i syfte att lindra symptom såsom smärta, oro, sömnsvårigheter, trötthet, spänningar osv. Utöver ett speciellt medicinskt syfte skapas närhet och trygghet. Det finns också två olika former av massage utvecklade inom den antroposofiska läkekonsten. De kännetecknas av mjuka rytmiska handrörelser som stimulerar och låter organismen svara. Internationellt finns goda erfarenheter med dessa terapier även med patienter på intensivvårdsavdelningar, barn, inom akutvård och kirurgi, i samband med cellgiftsbehandling, inom traumavården, i äldreomsorgen m.m.

Konstnärliga terapier - den egna vägen till hälsa

Konstnärliga terapier, där patienten aktivt arbetar med till exempel rörelse, musik, form eller färg, ordineras i samråd med patienten för att hjälpa med den känslomässiga bearbetningsprocessen av sjukdomen. Konstnärliga uttryck handlar om att på ett högst individuellt sätt kommunicera sådant som kan vara svårt att fånga med språket. Den konstnärliga aktiviteten, och engagemanget den medför, kan också avleda smärta, ge kroppslig värme och förbättra andningen. Terapeuterna är utbildade i att kunna följa och leda en konstnärlig terapeutisk process så att den utvecklar patientens egna intentioner. Patienten kan öva upp färdigheter på ett känslomässigt plan, som avgränsning, mod och initiativtagande och därigenom få insikter och hjälp att bearbeta sina egna begränsningar. Syftet med terapierna är uteslutande att patienterna ska befinna sig i en läkande process, och har ingenting med konstnärliga prestationer att göra. Patienten ska få en upplevelse av kreativitet, personlig utveckling och av att själv kunna påverka sin situation. Konstnärliga terapier används ofta för att stimulera patienter med kroniska och långvariga sjukdomar, där de kan skapa en mening och en väg framåt i en svår livssituation(6+7).

Referenser

1.     Gadamer (2003): Den gåtfulla hälsan: essäer och föredrag. Dualis Förlag, ISBN: 9789187852404.

2.     Kienle GS, Kiene H. (2012): From reductionism to holism: systems-oriented approaches in cancer research. Global Advances in Health and Medicine 2012; 1(5):68-77.

3.     Dahlberg, K & Todres, L (2009): Lifeworld-led healthcare is more than patient-led care: an existential view on well being. Medical health care philosophy. Vol 12(3):265-7

4.     Heine, R (2014): Antroposophische Pflegepraxis. Salumed Verlag, ISBN: 978-3-9815535.

5.     Layer, M (2014): Praxishandbuch in Rhythmischen Einreibungen nach Wegman/ Hauschka. Verlag: Hans Huber ISBN: 9783456835914.

6.     Bar-Sela G, Atid L, Danos S, Gabay N, Epelbaum R. Art therapy improved depression and influenced fatigue levels in cancer patients on chemotherapy. Psychooncology 2007; 16(11):980-984.

7.     Büssing A, Ostermann T, Majorek M, Matthiessen PF. Eurythmy therapy in clinical studies: a systematic literature review. BMC Complement Altern Med 2008; 8(8):1-8.

Här finns bara några av många möjliga referenser angivna. Den som ät intresserad av forskning kan hitta hundratals studier: www.medsektion-goetheanum.org. Leta under ”Publikationen”.