Kvalificerad somatisk vård och rehabilitering

Vidarkliniken erbjuder kvalificerad cancervård och rehabilitering inklusive palliativ vård. Förutom detta erbjuder Vidarkliniken vård och rehabilitering av patienter med svåra somatiska och kroniska invärtesmedicinska sjukdomar samt långvariga omfattande smärttillstånd och stressrelaterade tillstånd.

Följande diagnoser behandlas

Vidarkliniken erbjuder slutenvård med individuella vårdtider (2 - 3 veckor) samt uppföljning i öppenvård (Dagrehabilitering och polikliniska terapier).

Vårdinnehåll

Målsättningen är att komplettera den gängse behandlingen med väl beprövade behandlingar inom den antroposofiska medicinen och att ta del av den goda omvårdnaden på Vidarkliniken.

I samband med inskrivningen upprättas en individuell behandlings- och vårdplan. Konventionell medicinering bibehålls samt kan under vårdtiden ofta modifieras utifrån uppnådda terapiresultat. Vårdteamet följer upp behandlingen tillsammans med patienten. Vårdförloppet dokumenteras och en fortsatt poliklinisk behandling planeras i samverkan med ordinarie vårdgivare.

Kompletterande antroposofiska terapier erbjuds såsom rytmisk massage enligt Wegman/Hauschka, massage enl dr Pressel, medicinsk badterapi samt sjukgymnastik och stödsamtal.

Vården på Vidarkliniken innehåller dessutom flera konstnärliga terapier som insätts enligt bestämda behandlingsprogram med syftet att öka patientens förståelse för sin sjukdom och för att öka livskvaliteten vid kronisk sjukdom. Dessa terapier är läkeeurytmi (rörelse till språk och musik), målning och modellering.

Kompetens

Vården sker på avdelning där legitimerade läkare och sjuksköterskor med kompletterande kompetens i antroposofisk medicin är ansvariga. I vårdteamet ingår dessutom massör, badterapeut, läkeeurytmist, konstterapeut och legitimerad sjukgymnast.

Samverkan

Behandlingen på Vidarkliniken skall utgöra en integrerad del av patientens sjukvårdsbehov. Ordinarie läkare, som oftast är remitterande läkare från aktuell specialistklinik, konsulteras vid behov och får också noggrann dokumentation avseende vårdtillfället enligt ovan genom epikriskopia samt vid behov muntlig överrapportering.