Antroposofiska läkemedel

Som komplement till konventionella läkemedel erbjuds Vidarklinikens patienter antroposofiska läkemedel beredda ur natursubstanser. Medan konventionella mediciner ges för att till exempel döda bakterier, undertrycka inflammation eller mildra smärta, är de antroposofiska läkemedlens syfte att stödja patientens egen förmåga till läkning. Vid lättare sjukdom kan balans återställas av det vi kallar för självläkning, dvs med hjälp av organismens egna resurser. Vid svårare sjukdomar finns också denna förmåga, men nu räcker den inte till. Då behövs förstärkning i form av stödjande läkemedel, som ges som en del i det antroposofiska behandlingskonceptet. Läkemedlen förskrivs av legitimerade läkare med utbildning i antroposofisk medicin.

Utvecklingen och användandet av de antroposofiska läkemedlen bygger på en integrerad syn på den komplexa självläkningsförmågan. Där ungefär hälften av ämnena i konventionella läkemedel ursprungligen kommer från naturen, bygger de antroposofiska helt och fullt på komplexa substanser ur mineral- och växtriket samt från vissa djur. Läkemedlen har mycket hög patientsäkerhet och kvaliteten lever upp till de krav som EU-direktiven ställer på läkemedel i de klasser som antroposofiska läkemedel tillhör. 

Frågor och svar kring antroposofiska läkemedel

Vilka är fördelarna med antroposofiska läkemedel?

Antroposofiska läkemedel är en viktig del i ett multimodalt behandlingskoncept som bl.a. i Tyskland erkänns som en egen terapiriktning. De ges tillsammans med omvårdande åtgärder, fysikaliska terapier och konstnärliga terapier. Helheten syftar till att stödja patientens självläkningsprocess.  

Antroposofiska läkemedel är patientsäkra och tas ur mineral- och växtriket samt i viss mån från några djurarter såsom bin. Antroposofisk medicin bygger på naturvetenskaplig grund och förskrivs av läkare.

Kan de ersätta vanliga läkemedel eller är de ett komplement?

De är ett komplement. Ett läkemedel kan syfta till att döda bakterier, undertrycka en inflammation, ta bort smärta eller ersätta en substans som saknas. Ett annat syfte är att försöka stödja förmågan att ur egen kraft övervinna brister till följd av en sjukdom. Det är här antroposofiska läkemedel kan tillföra något. Med självläkning som mål skiljer sig effekten från t.ex. uppnådd bakteriefrihet, smärtfrihet m.m.

Finns det några risker för patientsäkerheten?

Patientsäkerheten är mycket hög: medlen har en lång klinisk användning som sker under läkaransvar. Kvaliteten lever upp till de krav som EU-direktiven ställer på läkemedel i de klasser som antroposofiska läkemedel tillhör. I Sverige har nu medlen används i mer än 30 år på bl.a. Vidarkliniken där resultaten är mycket goda och inga allvarliga skador har rapporterats.

Vilka blir effekterna om antroposofiska läkemedel inlemmas i svensk lagstiftning?

Vi välkomnar en långfristig reglering av tillgången till de antroposofiska läkemedlen. Läkare har redan idag rätt att använda medlen i samråd med sina patienter. Genom att medlen registreras hos Läkemedelsverket kommer ställningen för intresserade läkare och patienter förbättras. Vi ser det som en stor vinst om Sverige kan öppna sig för att pröva nya vägar inom sjukvården såsom många andra EU-länder gjort.