Vårdavtal med Stockholms Läns Landsting

Mellan Stockholms läns landsting och Vidarkliniken finns ett vårdavtal. Avtalet gäller alla boende inom Stockholms län. Genom detta avtal har varje legitimerad läkare inom såväl sluten- som öppenvård möjlighet att remittera patienter direkt till Vidarkliniken.

Avtalet omfattar kvalificerad somatisk vård och rehabiliteringsvård med antroposofisk inriktning och gäller främst personer med nedanstående sjukdomar och vårdbehov:

 • Patienter i behov av palliativ vård.
 • Patienter i behov av vård och rehabilitering på grund av:
  - Cancersjukdomar
  - Svåra somatiska sjukdomar
  - Stressrelaterade tillstånd

Remittering kan ske till slutenvård, dagrehabilitering och till polikliniska besök i form av läkarbesök och olika terapiformer.

Remiss skickas till:
Vidarkliniken
Inskrivningen
153 91 Järna 

Remissen ska innehålla:

 • En beskrivning av patientens sjukdomstillstånd.
 • Journalkopior från de senaste 6 månaderna samt aktuell medicinlista.
 • Aktuellt ADL, ev ASIH-anslutning.
 • Ev provsvar, röntgensvar, m m som är betydelsefulla för en bedömning av patientens tillstånd.
 • Aktuella kontaktuppgifter för patienten (adress, telefon, mobiltelefon).

Efter omvårdnads- och medicinsk bedömning skickas beslut till inremitterande läkare och vid beviljad remiss även till patienten.