Ingen kritik mot Vidarkliniken i region Skånes medicinska revision

Region Skåne har i helgen offentliggjort resultatet av den medicinska revision de genomfört med anledning av att Stockholm Läns Landsting (SLL) riktat kritik mot Vidarkliniken utifrån en beställd genomgång av ett 30-tal journaler från några år tillbaka.

Region Skånes revision kommer att behandlas på nästa regionstyrelsemöte, men redan nu är slutsatsen klar.

-   Revisionen visar att det inte finns några problem överhuvudtaget. "Vi har fortsatt förtroende för Vidarkliniken och det råder ingen tvekan om att avtalet ska fortsätta", säger regionrådet Carl Johan Sonesson (M)

Region Skåne har ett avtal med Vidarkliniken för bland annat behandling av patienter med cancer, fibromyalgi och utmattningssyndrom.

Vidarklinikens unika vård – baserad på en kombination av traditionell skolmedicin och kompletterande terapier med en hög grad av medinflytande, skapar stora vinster både för landstingen och för hundratals patienter varje år.

Många av de patienter som kommer till Vidarkliniken har länge behandlats i den gängse vården utan att bli bättre, men kommer i hög utsträckning tillbaka i arbete, och upplever en ökad livskvalitet, efter rehabilitering på Vidarkliniken. De ekonomiska vinsterna för samhället då människor kommer i arbete igen efter lång sjukskrivning är stora.

Forskning visar även att läkemedelsanvändningen minskar efter rehabilitering på Vidarkliniken. Klinikens patienter uppnår 50-75 procent lägre användning av smärtdämpande, lugnande och antidepressiva läkemedel enligt aktuell forskning i en samverkan mellan IC (Integrative Care Science Center), Karolinska Institutet och Göteborgs universitet

De medicinska professionerna som verkar på Vidarkliniken är legitimerade och specialiserade och har därmed genomgått samma vetenskapliga skolning och utbildning som krävs inom den övriga vården. De arbetar också under samma ansvar för patienternas bästa, som landstingets motsvarande professioner.

Vetenskap och beprövad erfarenhet utgör och har utgjort grunden för vår verksamhet sedan starten för 30 år sedan. Forskningen gör framsteg och vården gör ständigt nya erfarenheter i arbetet med patienterna. Skolmedicinen utgör grunden i all rehabilitering och vård på Vidarkliniken.

Vidarkliniken har anmärkningsvärt goda resultat och hög patientnöjdhet utifrån gängse mätmetoder inom vården. Patienterna rankar till exempel klinikens primärvård som den tolfte bästa i Sverige baserat på landstingens enkät med svar från 110 000 patienter, rangordnat efter helhetsintryck. Den är också rankad i topp vad gäller patienternas upplevelse av delaktighet i vården. Motsvarande höga patientnöjdhet gäller även slutenvården.

Vidarkliniken är Nordens enda antroposofiska sjukhus. I bland annat Tyskland och Schweiz är antroposofisk vård en del av det offentliga sjukvårdssystemet.

Hör regionråd Carl Johan Sonesson (M) intervjuad i Sveriges Radio om Vidarkliniken här


Publicerad 26.03.2017 15:59