Ny verksamhetschef ser ökat behov av Vidarkliniken

Eva-Lisa Olsson heter Vidarklinikens nytillträdda verksamhetschef. Hon är socionom, fil. mag. och har under många år arbetat med att utveckla och leda landstingsdriven verksamhet. De senaste åren inom Stockholms läns landsting.

I rollen som verksamhetschef både för kliniken och vårdcentralen i Järna kommer Eva-Lisa att tillsammans med verksamheternas anställda fortsätta det goda patientarbetet och den goda vård som redan ges här.

– Värdet av uppnådda långtidsresultat i vården är det som patienterna lyfter fram i enskilda uppföljningar, vid sidan om det goda bemötandet och själva den direkta omvårdnadsinsatsen och terapierna, säger Eva-Lisa.

Hon kommer under de närmaste åren att tillsammans med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer, psykoterapeuter, eurytmister, konstterapeuter, undersköterskor och administratörer göra en översyn av verksamheternas inre arbete. Bland annat med avseende på patientsäkerhet, effektiva vårdflöden, dokumentation, former för samverkan med vårdgrannar samt arbetsmiljö.

– De omvärldskontakter som redan finns kommer att ges ännu mer utrymme vad gäller dialogen med patientföreningar och vårdkollegor, säger Eva-Lisa. Detsamma gäller fortsatt mottagande av studiebesök från kollegor inom olika landsting och internationella kontakter som också blivit fler och mer etablerade under de 31 år som Vidarkliniken funnits.

Hela arbetsgruppen inom Vidarkliniken och vårdcentralen gläds, enligt Eva-Lisa, över att det nästa år öppnar ytterligare en nordisk, antroposofiskt klinik. Denna gång i Danmark. Ansvariga i danska klinikledningen har haft nära samråd med läkare på Vidarkliniken inför starten, vilket medfört inspirerande samtal också för kliniken i Järna. Inom Vidarklinikens verksamheter gläds man också över det ökade intresset för den antroposofiska komplementärmedicinen som finns i såväl Kina som Taiwan, för att nämna några av de internationella kontakter som kliniken har.

Eva-Lisa berättar vidare att man inom Vidarkliniken erfar att WHO:s rekommendationer om integrativ medicin har fått ökad genomslagskraft internationellt. 

– Forskningssamarbetet ska över tid också utvecklas med The Integrative Care Science Center som, förutom vid Karolinska institutet, har en del av sitt institut i Järna. Jag ser fram emot fler resultat inom kort utifrån den forskning som redan pågår, säger Eva-Lisa Olsson.

– Här inom Vidarkliniken finns ett unikt och utvecklat helhetstänk vad gäller individen och individens vårdbehov. Det är ett vårdupplägg som under väldigt många år varit föregångare och gett inspiration till kollegor inom övriga vården. Vidarkliniken ger en integrativ vård i linje med WHO:s rekommendationer som, förutom biverkningsfria mediciner, också visar samhällsekonomiska vinster då majoriteten av patienter som vid exempelvis utmattningssyndrom och långvarig smärta kunnat återvända till arbetslivet efter vårdinsatsen på kliniken.   

Eva-Lisa berättar att man idag har större efterfrågan från patienter och remitterande läkare än vad som ryms i landstingsavtalen. Generellt ser hon också ett ökat behov av den typ av helhetsinriktad vård som Vidarkliniken erbjuder.


Publicerad 18.10.2016 08:22