Vårdavtal med Region Skåne

Vidarkliniken har ett avtal med Region Skåne. Avtalet gäller mantalsskrivna i Region Skåne som är i behov av vård och rehabilitering enligt nedan. Patienter remitteras av läkare inom Region Skåne som är verksamma inom offentligt finansierad vård.

Syftet är att vården ska vara ett komplement till konventionella behandlingsmetoder och innehålla inslag av antroposofiska metoder som planeras i samråd med patienten.

Avtalet omfattar kvalificerad somatisk vård och rehabiliteringsvård med antroposofisk inriktning i slutenvård med möjlighet till uppföljande mottagningsbesök. Det gäller främst personer med nedanstående sjukdomar och vårdbehov

 • Patienter i behov av palliativ vård.
 • Patienter i behov av vård och rehabilitering på grund av:
  - Cancersjukdomar
  - Svåra somatiska sjukdomar, t ex Parkinson, ALS och MS
  - Stressrelaterade tillstånd

Remiss skickas till:          
Vidarkliniken
Inskrivningen
153 91 Järna

Remissen skall innehålla:

 • En beskrivning av patientens sjukdomstillstånd.
 • Journalkopior från de senaste tre månaderna samt aktuell medicinlista.
 • Aktuellt ADL, ev ASIH-anslutning.
 • Ev provsvar, röntgensvar, m m som är betydelsefulla för en bedömning av patientens tillstånd.
 • Aktuella kontaktuppgifter för patienten (adress, telefon, mobiltelefon).

Efter omvårdnads- och medicinsk bedömning skickas beslut till inremitterande läkare och vid beviljad remiss även till patienten.