Landsting/regioner utan vårdavtal kan åberopa riksavtalet

Landsting/regioner som inte har vårdavtal med Vidarkliniken kan åberopa vårdavtal som finns mellan Region Skåne och Vidarkliniken enligt SKL:s  överenskommelse angående riksavtal.

Avtalet gäller främst personer i behov av vård och rehabilitering på grund av tumörsjukdom, långvariga smärttillstånd, stressrelaterad psykisk ohälsa, neurologiska- och invärtesmedicinska sjukdomar samt palliativ vård. Remittering kan ske till slutenvård.

Specialistvårdsremiss/betalningsförbindelse skickas till Region Skåne på följande adress: 

Region Skåne
GSF Köpt vård/Förmedlingscentral
223 81 Lund


Efter godkännande vidarebefordrar Region Skåne remissen till Vidarkliniken för vidare handläggning och bedömning.

Remissen ska innehålla:

  • En beskrivning av patientens sjukdomstillstånd.

  • Journalkopior från de senaste tre månaderna samt aktuell medicinlista.
  • Aktuellt ADL, ev ASIH-anslutning.
  • Ev provsvar, röntgensvar, m m som är betydelsefulla för en bedömning av patientens tillstånd.
  • Aktuella kontaktuppgifter för patienten (adress, telefon, mobiltelefon).

Efter omvårdnads- och medicinsk bedömning på Vidarkliniken skickas beslut till inremitterande läkare och vid beviljad remiss även till patienten.