Vårdavtal med Landstinget Sörmland

Vidarkliniken har ett avtal med Landstinget Sörmland med målsättning att förbättra tillgängligheten av kvalificerad somatisk vård och rehabiliteringsvård med antroposofisk inriktning för boende inom landstinget. 

Remiss kan skrivas av legitimerad läkare, anställd i Landstinget samt läkare som omfattas av vårdavtal eller samverkansavtal med Landstinget. Betalningsförbindelsen skall alltid vara undertecknad av Landstingets chefsläkare. Vidarklinikens läkare gör en medicinsk bedömning av de inkomna remisserna om vilka patienter som ska vårdas på kliniken.

Avtalet gäller främst personer med nedanstående sjukdomar och vårdbehov:

  • Cancerpatienter i behov av rehabilitering och vård, inkl palliativ vård.
  • Patienter med kroniska invärtesmedicinska sjukdomar.

Avtalet omfattar slutenvård och öppenvård, öppenvård i form av dagrehabilitering och polikliniska terapier.

Remissförfarandet följer Landstinget Sörmlands rutiner för utomlänsvård och -rehabilitering. Detta innebär att:

Remissen skrivs på landstingets blankett DLL 1060 och skall innehålla:

  • En beskrivning av patientens sjukdomstillstånd.
  • Journalkopior från de senaste tre månaderna samt aktuell medicinlista.
  • Aktuellt ADL, ev ASIH-anslutning.
  • Ev provsvar, röntgensvar, m m som är betydelsefulla för en bedömning av patientens tillstånd.
  • Aktuella kontaktuppgifter för patienten (adress, telefon, mobiltelefon).

Remiss skickas till:
Habilitering & Hjälpmedel
Handläggare medicinsk rehabilitering
Ann-Britt Pantzar
Fraktgatan 5
633 46 Eskilstuna

Vid godkännande skickas remissen vidare till Vidarkliniken för omvårdnads- och medicinsk bedömning.

Vid beviljad remiss tar Vidarklinikens Inskrivningsenhet kontakt med patienten för in­lägg­ning respektive bokning till öppenvården. Remissvar skickas till inremitterande läkare.