Stiftelsen Vidarkliniken har som ändamål att tillhandahålla utbildning i antroposofisk medicin för olika medicinska professioner.

Vision

Den antroposofiska terapiriktningen står på en vetenskaplig grund och ser sin uppgift i att fördjupa gängse praxis med kompletterande behandlingsmetoder och en fördjupad syn på professionen. Ett särskilt fokus ligger på kunskapandet kring hälsofrämjande och självläkande krafter och förmågan till att värdera den enskilde patientens behov och resurser.

Utbildning och utveckling inom vårdyrken tar sin utgångspunkt i patientens totala behov. Vidarklinikens utbildningsenhet har som målsättning att erbjuda utbildning i antroposofisk medicin samt att erbjuda kursverksamhet till sjukvården och allmänheten. Antroposofisk medicin vill fördjupa synen på medicinen med bl a en existentiell dimension. Utbildnings- och kursverksamheten vill förmedla olika kunskapsformer såsom goda fackkunskaper och goda kliniska och terapeutiska färdigheter. Färdigheter omfattar bl a också utvecklingen av en god klinisk iakttagelseförmåga, förmågan till att på basis av en god självkännedom kunna anpassa sitt förhållningssätt till patientens behov och att utveckla förmågan till ansvarstagande, terapeutiska relationer och beslutfattande.

Ett generellt viktigt lärandemål är att kliniskt verksamma personer skall kunna hantera patientens behov på en kroppslig, själslig och andlig nivå. Förhållningssättet skall uppfattas som empatisk och terapeutisk. Personen skall utveckla en öppenhet för ett ständigt lärande. Slutligen skall också förmågan att hantera sina egna resurser och begränsningar ingå i utbildningsmålen. För att uppnå mål som också innefattar en personlig utveckling integreras konstnärligt och kontemplativt arbete i kursplanen. Utbildningsplaner följer Bolognamodellen.

Mål

Vidarklinikens utbildningsenhet erbjuder utbildning i antroposofisk medicin för olika medicinska professioner. Utöver detta hålls kurser för medicinska professioner i ett nationellt och internationellt perspektiv. Målet är att garantera en kompetent antroposofiskt inriktad vård till patienter på Vidarkliniken och andra verksamheter i Sverige. Vidare har Vidarklinikens utbildningsenhet till uppgift att bidra till den svenska sjukvården och sjukvården internationellt. Utbildningsenheten samarbetar med adekvata personer och institutioner i Sverige och internationellt.

Metod

Det som kännetecknar antroposofisk medicin är att den vill bidra till en professionell och personlig utveckling. I mötet med patienten eftersträvas en dialog och ett samarbete som tar hänsyn till patientens behov och resurser. Undervisningen skall engagera och utmana individen i sin strävan att utveckla färdigheter såväl som yrkesperson som även som människa. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, enskilt arbete och praktiskt övande. Ett särskilt inslag är det konstnärliga. Dels behövs en förståelse för konstens roll i det terapeutiska arbetet som bäst uppnås genom egna erfarenheter, dels används det konstnärliga övandet ur ett pedagogiskt perspektiv för att utveckla kreativa förmågor. Utöver goda fackliga kunskaper är målet att utveckla förmågan till bemötande, empati, ansvarstagande, samarbete och etiska omdömen. Detta skall bidra till att ge patienten en upplevelse av att verkligen bli sedd, både när det gäller fackkompetens och förståelse för individens behov och kompetens.

Utbildningen är integrativ och omfattar självklart sedvanlig praxis. Anpassad till behoven i de enskilda professionerna förmedlas färdigheter och kunskaper i de specifikt antroposofiska behandlingsmetoderna samt hur de kombineras med sedvanlig praxis på ett ansvarsfullt sätt. Examinering sker i form av skrivning, muntlig redovisning, praktiska examen och dialog med ansvarig utbildare. Utbildningen följer Bolognamodellen.

Utbildningsformer

Utbildningen riktar sig till läkare, sjuksköterskor, terapeuter och andra medicinska professioner. För legitimerade yrken tillhandahålls utbildning som fortbildning. Kompetenskraven i antroposofisk medicin följer internationella kriterier och certifieras. Samtidigt planeras utbildningar i överensstämmelse med Bolognamodellen. För icke-legitimerade terapeuter, t ex konstterapeuter finns grundutbildningar i Sverige som idag drivs av egna huvudmän. Även för dessa kategorier erbjuder Vidarkliniken fortbildningskurser.

Kontakt

Tord Ranheim
08-551 508 80
utbildningvidarkliniken.se

Ursula Flatters
08-551 508 84
ursula.flattersvidarkliniken.se

Ny kursomgång i fyra delar under 2016
Nästa kurstillfälle: 15-17 mars 2017
Tema: Rytmiska insmörjningar enligt Wegman/Hauschka
Läs mer

Huvudman
Stiftelsen Vidarkliniken i samarbete med SAMT (Svensk Förening för Antroposofisk Medicin och Terapi).

Samarbete
I C – The Integrative Care Science Center, Järna, Sverige. Medicinska Sektionen vid Goetheanum, Dornach, Schweiz.

Lokaler
Vidarkliniken, Kulturcentrum Järna.

Ledning
Utbildningschef: Ursula Flatters